Anna palautetta / kehittämisidea

Oikeus hyvään hoitoon, palveluun ja kohteluun

Voit antaa palautetta saamastasi hoidosta ja palvelusta sosiaali- ja terveystoimen yksiköille asiakaspalautelomakkeella tai muistutuksella.

Asiakaspalaute

Voit antaa asiakaspalautetta sähköisellä asiakaspalautelomakkeella. Lomakkeella voit antaa myös myönteistä palautetta ja esittää kehittämisehdotuksia. Asiakaspalaute käsitellään henkilökunnan kanssa ja yksikön toimintaa pyritään kehittämään palautteiden perusteella. Asiakaspalautelomake on suojaamaton yhteys, lomakkeelle ei voi kirjoittaa henkilökohtaisia asiakas- tai potilastietoja. Asiakaspalautteeseen ei anneta automaattisesti vastausta kirjallisessa muodossa. Mikäli haluat, että sinuun otetaan yhteyttä, laita mukaan yhteystietosi. Asiakaspalautteen voit antaa myös nimettömänä.

Muistutus

Väärinkäsitykset, jotka liittyvät hoitoon ja kohteluun potilaan/asiakkaan ja työntekijän välillä voidaan usein selvittää avoimella keskustelulla, eli suullisesti. Avoimella keskustelulla voidaan usein myös korjata hoidossa tai palvelussa tapahtuneet virheet tai puutteet. Mikäli avoin keskustelu ei tyydytä sinua, voit tehdä muistutuksen kirjallisena.

Muistutuksessa tulee kertoa mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mihin asiaan tai asioihin olet tyytymätön saamassa terveydenhuollon tai sosiaalihuollon palvelussa. Jos mahdollista, nimeä muistutukseen myös henkilö/ henkilöt, joiden toimintaan olet tyytymätön.

Tarvittaessa muistutuksen tekemisessä auttaa potilasasiamies/sosiaaliasiamies, joiden tehtäviin kuuluu potilaan /asiakkaan avustaminen muistutuksen tekemisessä. Muistutus käsitellään siinä toimintayksikössä, jota muistutus koskee ja yksikön johdon tulee vastata muistutukseen kirjallisesti kohtuullisessa ajassa. Kohtuullisena aikana muistutukseen vastaamisessa pidetään neljää viikkoa.

Muistutus -lomakkeet lähetetään Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän kirjaamoon, PL 46, 05801 Hyvinkää.

Kantelu

Potilas tai sosiaalihuollon asiakas voi tehdä kokemistaan sosiaali- ja terveydenhuollon epäkohdista kantelun aluehallintovirastoon. Oikeus kantelun tekemiseen ei ole rajattu kantelijan omaan asiaan, vaan kantelun voi tehdä kuka tahansa.

Joissain tapauksissa aluehallintovirasto voi siirtää kantelun käsiteltäväksi Valviraan (esimerkiksi vakavat hoitovirheet, valtakunnalliset tai periaatteellisesti tärkeät asiat). Valvira tai aluehallintovirasto voi siirtää kantelun käsiteltäväksi ensin muistutuksena siinä toimintayksikössä, jota kantelu koskee.

Kantelu viranomaisesta tai virkamiehestä

Jos epäilee, ettei viranomainen tai virkamies ole noudattanut lakia tai täyttänyt velvollisuuksiaan, voi kannella eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille. Kantelulla saa koetun epäkohdan valvovan viranomaisen tietoon. Kantelun perusteella ei kuitenkaan makseta vahingonkorvauksia. Sen sijaan valvova viranomainen voi esimerkiksi antaa kantelun perusteella viranomaiselle huomautuksen.

Potilasvahinkoilmoitus

Terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä tapahtuneesta henkilövahingon epäilystä potilas tai hänen omaisensa voi tehdä Potilasvakuutuskeskukselle potilasvahinkoilmoituksen korvauskäsittelyä varten. Korvausta on pääsääntöisesti haettava kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvaukseen oikeutettu sai tietää vahingosta, tai hänen olisi pitänyt tietää siitä.

Potilasvakuutuskeskus huolehtii Suomessa sattuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta. Potilasvakuutuskeskus ratkaisee potilasvahinkolain (25.7.1986/585) perusteella, onko potilaalle aiheutunut terveyden- tai sairaanhoidon yhteydessä potilasvakuutuksesta vahingonkorvaukseen oikeuttava henkilövahinko.

Lisätietoa ja neuvontaa edellä mainituista antavat

 

Päivitetty 5.8.2020 Tulosta

 
 


Sandelininkatu 1, PL 46
05800 Hyvinkää
kirjaamo@keusote.fi
Vaihde p. 019 711 0000,
ma-pe klo 8-16

Kuntayhtymän Y-tunnus: 2844969-4

 
Laskutus:

Verkko-osoite ja tunnus:
OVT tunnus: 003728449694

Operaattorin Telia/CGI tunnus:
003703575029


Verkkolaskulla näkyvä postiosoite / skannauspalvelu:
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä
003728449694
PL 299
02066 DOCUSCAN